แก้ไขประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

??????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????

Read more