นางกีรดา ธนากุลดุษฎี ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

นางกีรดา ธนากุลดุษฎี ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุม
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

Read more

อบรม CHECO ระยะที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลหลักสูตร เข้าสู่ระบบสารสนเทศ (CHECO-Commission on Higher Education Curriculum Online) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more