ประกาศฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานทำความสะอาด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประกาศฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบ

Read more

แก้ไขประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวมีข้อความบางส่วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจทำให้เกิดการเข้าใจ

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more