เกี่ยวกับ สอฉ.5

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคสอง แห่งงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามจัดตั้ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๕ ประกอบด้วย 9 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำด้านการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับความเชื่อมั่นสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

อัตลักษณ์

“เชี่ยวชาญปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี”

ปรัชญา (Philosophy)

“ฝีมือมาตรฐาน ยึดหลักพอเพียง ทัดเทียมอาเซียน”