ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more