การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีว

Read more

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคีและบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ”

Read more