โครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กำหนดดำเนินโครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา (CHE QA Online) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อขอพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (CHE Curriculum Online: CHECO) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ CHECO และ CHEQA อย่างถูกต้อง ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบัน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมคณะกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ประชุมคณะกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

Read more

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 5 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในการประชุม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพใหม่

นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพใหม่ กิจกรรมที่ 1 การเขียนบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน ณ ห้องบอลลูม สนามช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเทคนิคบุรีรัมย์

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีศึกษาเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีรายา

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563

การประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ video conference smart classroom เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Read more

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 5/63

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 5/63 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกไม้ โรงแรมสบาย โฮเทล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ประธานในการประชุม

Read more