การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา และพัฒนาแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในในสถานประกอบการ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา และพัฒนาแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในในสถานประกอบการ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในพิธี

Read more

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมธารปราสาท โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประธานในการประชุม

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ รีเวอร์ นครพนม จังหวัดนครพนม

Read more

โครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กำหนดดำเนินโครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา (CHE QA Online) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อขอพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (CHE Curriculum Online: CHECO) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ CHECO และ CHEQA อย่างถูกต้อง ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบัน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมคณะกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ประชุมคณะกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

Read more

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 5 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในการประชุม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพใหม่

นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพใหม่ กิจกรรมที่ 1 การเขียนบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน ณ ห้องบอลลูม สนามช้างอารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Read more