การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

Read more

ต้อนรับผู้อำนวยการ อดิศร สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดย ผอ.กาญจนา เงื่อนกลาง ให้การต

Read more