มคอ. TQF:HEd

Thai Qualifications Framework for Higher Education 

???????????????????????????????? (TQF: HEd)

 ???.2 ????????????????????? (Programme Specification)   ?????????? 
 ???.3 ???????????????????? (Course Specification)   ?????????? ????????
 ???.4 ?????????????????????????????? (Field Experience Specification)   ?????????? ????????
 ???.5 ?????????????????????????????? (Course Report)   ?????????? ????????
 ???.6 ???????????????????????????????????????? (Field Experience Report)   ?????????? ????????
 ???.7 ??????????????????????????????? (Programme Report)   ?????????? ????????