นางกีรดา ธนากุลดุษฎี ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

นางกีรดา ธนากุลดุษฎี ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุม
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพกับสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

Read more

อบรม CHECO ระยะที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลหลักสูตร เข้าสู่ระบบสารสนเทศ (CHECO-Commission on Higher Education Curriculum Online) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

Read more