โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคีและบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ”

Read more

ต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะศึกษาดูงาน

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา และพัฒนาแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read more