การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเทคนิคบุรีรัมย์

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีศึกษาเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีรายา

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563

การประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ video conference smart classroom เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Read more

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 5/63

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 5/63 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกไม้ โรงแรมสบาย โฮเทล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ประธานในการประชุม

Read more

คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

Read more