การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

Read more