ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

Read more