โครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กำหนดดำเนินโครงการอบรมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันการอาชีวศึกษา (CHE QA Online) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อขอพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (CHE Curriculum Online: CHECO) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ CHECO และ CHEQA อย่างถูกต้อง ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบัน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา