โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา และพัฒนาแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในในสถานประกอบการ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา และพัฒนาแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในในสถานประกอบการ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในพิธี