ต้อนรับผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะศึกษาดูงาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดย ผอ.จิตโสมนัส ชัยวงษ์ ให้การต้อนรับ นางกีรดา ธนากุลดุษฎี ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ