การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี