การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ รีเวอร์ นครพนม จังหวัดนครพนม