การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 5 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในการประชุม