การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์