การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเทคนิคบุรีรัมย์

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีศึกษาเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีรายา