ผลงาน/เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการสอน 

รหัสวิชา รายวิชา หลักสูตร เพิ่มเติม
2102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. คลิก>>>


สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการ เพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา คลิก>>>
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 คลิก>>>

งานวิจัย/โครงงาน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 

วิจัยในชั้นเรียนคณะครู
โครงงานและสิ่งประดิษฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์
การแข่งขันหุ่งยนต์ ABU