หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
บริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาการตลาด