มคอ. TQF:HEd

Thai Qualifications Framework for Higher Education 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)

 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)   รายละเอียด 
 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)   รายละเอียด ตัวอย่าง
 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)   รายละเอียด ตัวอย่าง
 มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)   รายละเอียด ตัวอย่าง
 มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)   รายละเอียด ตัวอย่าง
 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)   รายละเอียด ตัวอย่าง