ข้อมูลบุคลากร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
Institute of Vocational education : Northeastern Region 5

อัตรากำลังบุคลากร 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ตำแหน่งวท.นครราชสีมาวอศ.นครราชสีมาวท.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธวท.สุรนารีวท.ชัยภูมิวท.บุรีรัมย์วท.บุรีรัมย์วท.คูเมืองวท.สุรินทร์วอศ.สุรินทร์รวมจำนวน(คน)
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

(ที่มา : แผนปฏิบัติการแต่ละวิทยาลัย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562